Цени

ЦЕНИ MVJ КОНДИЦИОННА ЗАЛА:

Цени с треньор:
1 тренировка: 12 лв.
8 тренировки: 88 лв. (1 месец)
12 тренировки: 120 лв. (1 месец)
16 тренировки: 144 лв. (2 месеца)

Свободен достъп без треньор всеки ден от 7:30 до 17:00 ч.:
1 тренировка: 9 лв. 
8 тренировки: 56 лв. (1 месец) 
12 тренировки: 78 лв. (1 месец) 
16 тренировки: 96 лв. (2 месеца) 
* Multisport карти важат за кондиционната зала само за тренировките от програмата ни - www.vj-dance.eu/програма
* Sodexo sport pass НЕ важат за
кондиционната зала.

Индивидуални тренировки с треньор (предварително записване):
1 тренировка: 35 лв.
4 тренировки: 120 лв.

ЦЕНИ MVJ АЕРОБИКА И ТАНЦИ:

Стандартни карти:
1 тренировка: 7 лв.
4 тренировки: 24 лв. (1 месец)
8 тренировки: 44 лв. (1 месец)
16 тренировки: 78 лв. (2 месеца)

Канго Джъмпс (с включен наем на обувки):
1 тренировка: 11 лв.
4 тренировки: 40 лв. (1 месец)
8 тренировки: 72 лв. (1 месец)

* Наем на обувки за притежатели на Стандартна карта 4 лв. за тренировка.
* Карти за наем на обувки 16 лв. за 4 тренировки и 32 лв. за 8 тренировки.
* Multisport карти важат за груповите занимания.
* Sodexo sport pass важат за всички групови тренировки. За Kangoo Jumps е необходимо доплащане 4 лв. за наем на обувки.

Карти ДЕЦА до 12 г.:
1 тренировка: 6 лв.
4 тренирвки: 20 лв. (1 месец)
8 тренировки: 36 лв. (1 месец)

Карти Дете-родител (деца до 12 г.):
1 тренировка: 11 лв. (за двама)
4 тренировки: 40 лв. (1 месец) за двама
8 тренировки: 78 лв. (1 месец) за двама

Индивидиални и Сватбени уроци до двама човека:
1 тренировка: 48 лв.
3 тренировки: 125 лв.
5 тренировки: 180 лв.

Индивидуални и Сватбени уроци за над трима човека:
1 тренировка: 55 лв.
3 тренировки: 145 лв.
5 тренирвки:210 лв.

Условия за ползване на карти:

1. Притежателите на карта или пакет автоматично се съгласяват с условията за ползването им.
2. Всички видове карти и еднократни посещения се заплащат преди тренировката.
3. Картата започва валидност от датата на издаване и могат да бъдат зареждани с много на брой тренировки по едно и също време.

* Прит ежат елит е на к арт а или пак ет
авт омат ично с е с ъг лас яват
с
у с ловият а з а полз ванет о им. 1.
Зак у пу ванет о на еднок рат ен билет
и предс т авянет о на к арт ит е с е из вършва преди т ренировк ат а. 2.
Карт ат а не с е предот с т ъпва и е валидна с амо з а едно лице. 3.
Ст у диот о не нос и от г оворнос т
з а из г у бени или неналични к арт и.
В т ренировк ит е не с е допу с к ат
лица без
предс т авена к арт а или з ак у пено еднок рат но пос ещение. 4 4.
Карт ит е с а валидни в рамк ит е на 1 или 2 мес еца от
дат ат а на з ак у пу ване.
Удължават
с е с рок ове на к арт и с амо при непроведени час ове поради вина на с т у диот о.
Не с е въз с т ановяват
пос ещения и не у дължават
с рок ове поради болес т
или дру г и лични причини. 5.
Прит ежат елит е на к арт и имат
право да пос ещават
вс ичк и видове т ренировк и,
т .
е.
раз лични с т илове. 6.
Преди да з апочнет е т ренировк и с е з апоз найт е с е с
правилат а з а вът решния ред на к лу ба,
к ак т о и с
правилат а з а без опас нос т ! 7 .
Забранено е да с е т ренира с
външни обу вк и!

4. Картата не се предотстъпва и е валидна само за едно лице. 
5. При изгубена или неналична карта може да се въстанови пластиката или да се отнемат посещения само при представен документ за самоличност (или др. документ със снимка).

6. В тренировките не се допускат лица с невалидна карта поради изтекъл срок. След като веднъж е стартирана картата, нейният срок не може да бъде допънително удължен.
7. Картите са валидни в рамките на 1 или 2 месеца от датата на закупуване. Удължават се срокове на карти само при непроведени часове поради вина на студиото, което се въвежда автоматично в системата за всички карти. Не се възстановяват посещения и не се удължават срокове поради болест или други лични причини. Сиситемата не позволява удължаване.
8. Притежателите на карти имат право да посещават всички видове тренировки, т. е. различни стилове (за Канго Джъмпс и Freestyler има доплащане на наем на обувки/борд при стандартните карти). Картите не се купуват за определен вид тренировка. Клиентът сам преценява на колко видове тренировки ще може да се включи и колко пъти седмично ще посещава студиото. Напр. ако има само веднъж седмично определена тренировка и клиента ще посещава само нея, може да закупи карта от 4 тренировки. Ако посещава повече тренировки може да закупи карта с повече посещения. Студиото не удължава карта и не въстановява пари поради неправилна преценка на клиента.  
9. При подарък/ваучер на карта валидността й може да бъде стартирана до един месец след закупуването й, но не по-късно. След като веднъж е стартирана картата, нейният срок не може да бъде допълнително удължен.
10. Не се допуска да се тренира с външни или мръсни обувки. По преценка на инструктора на лице с мръсни обувки може да бъде отказан достъп в класа. 
11. Не се допускат лица в нетрезво състояние.
12. Лица с травми и болестни състояния, които биха застрашили личното им здраве е необходимо да предупреждават инструкторите. Ако се налага може да се съобразят някои упражнения или да се препоръча подходящ клас.
13. Инструкторите не носят отговорност при настъпили травми по време на класовете. Тренировките са съобразени с любителско ниво на спортуване/танцуване и не биха причинили сериозни увреждания или травми.
14. В сградата на Зимен дворец на спорта не се пуши.

 

MVJ dance studio I Студентски град I Зимен дворец на спорта
+359 878 27 28 22 I info@vj-dance.eu I www.vj-dance.eu

В MVJ dance & aerobic studio, Студентски Град можете да се включите в тренировки по: Латино танци (Самба, Ча-ча, Румба, Пасо добле, Джайв, Салса, Меренге, Бачата, Фламенко, Регетон), Бални танци (Валс < Английски и Виенски >, Танго <Аржентинско, Европейско >, Слоу фокс, Куик степ), Зумба, Класическа аеробика, Степ аеробика, Денс аеробика, Тае бо, Пилатес, Стречинг, Йога, Body work & dance (латино, индийски танци и RNB & hip hop dance), Народни танци, Модерен балет (MTV), Хип-хоп танци,Strip dance, Брейк танци, Ориен-талски танци, Танци за деца ( Латино, Модеен балет, Hip-hop, Break dance). Залта за танци се намира в непосредствена близост и бърз достъп от кварталите Дианабад, Мусагеница, Младост, Витоша, Симеоново, Малинова Долина, Лозенец, Хладилника, Кръстова Вада, Драгалевци, Изток, Изгрев.